productes

 

construcció

 

CIMENTS

Trobaràs diferents morters i formigó ensacat o en bigbag, per aplicació manual o projecció, ciments de mina ràpid i portland de diferents resistències, per adaptar-nos a qualsevol necessitat d’obra.

ÀRIDS

T’oferim sorres i graves amb granulats de diferents mides, ensacats o en bigbag. Des
de sorra fina de platja per les obres a grava 20/40 per drenatge de jardins. També et podem servir sauló, terra abonada i enceball.

GUIX

Et podem servir guix ensacat d’assecat ràpid o controlat. També trobaràs escaiola en sac, amatista o plaques de guix, així com qualsevol complement per acabats d’obra.

TABIQUERIA

 Mahons, totxana, totxo massís o blocs de formigó de diferents mides. Rajola i tova semimanual i manual artesanal. Tot tipus de teula, bigues i semibigues.

PLADUR

Trobaràs tot el necessari per realitzar el tancament de pladur. Guies, canals i accessoris d’alumini per l’estructura de la paret o sostre. Plaques de diferents mides, estàndard, hidròfugues i ignífugues.

FUSTES

Et podem servir tot tipus de
fustes i llistons amb tractament d’autoclau o sense ell. Pals tornejats amb complements, llistons d’avet de diferents mides, biga de fusta, matxambrats i planxa d’aglomerat.